Hela 61 procent av alla trollsländearter som finns i Uppland, varav flera är sällsynta i Sverige, finns i anlagda dammar. Det visar en undersökning från Uppsala universitet.

– Det är både viktigt och intressant att miljöer som i första hand är anlagda för ett annat ändamål, också kan bidra till en ökad biologisk mångfald säger Frank Johansson, professor vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Dagvattendammar är anlagda för att kontrollera flödestoppar och för att förbättra dagvattnets kvalitet innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. I Sverige finns hundratals dagvattendammar i våra samhällen och längs de större vägarna. Tidigare internationella har fokuserat på dammar längs motorvägar, men i Uppsalastudien har forskarna fokuserat på dagvattendammar i stadsmiljö.

I studien hittades sammanlagt 31 olika trollsländearter i dammarna, vilket motsvarar 61 procent av arterna i Uppland. Flera av arterna är relativt sällsynta i Sverige.

– Dammar av den här typen som är anlagda av människan kan därför bidra till att höja den biologiska mångfalden i allmänhet och särskilt i stadsmiljö. Det är jätteviktigt nu när urbaniseringen är snabbare än någonsin. Ett flertal studier har faktiskt visat att vissa arter trivs utmärkt i stadsmiljöer om vi skapar tillräckligt med gröna ytor i staden, säger Frank Johansson i ett pressmeddelande.