På botten av Östersjön finns attraktiva metaller som snart kan vara på väg upp till ytan. Ett företag har fått tillstånd att undersöka havsbotten. Samtidigt varnar forskare för att det saknas kunskap om miljöeffekterna av mineralbrytning i havet.

Genom en ny teknik planerar det svenska företaget Scandinavian Ocean Minerals att suga upp de mineralrika stenarna som finns i Bottenviken, utanför Skellefteå. Stenarna är rika på bland annat mangan, järnmalm och sällsynta jordartsmetaller.

Francisco Nascimento, forskare vid Stockholms universitet, tror inte att vi är långt ifrån att börja bryta metaller i Östersjön.

− Det finns både teknik och en stark efterfrågan, säger han.

Han har just fått medel för ett forskningsprojekt där han ska undersöka hur mineralbrytning på Östersjöns botten skulle kunna påverka den biologiska mångfalden, ekosystemet funktioners och klimatet.

− Havsbottnen fungerar som kolsänka och när man rör om i sedimentet kan det vara så att gammal, lagrad kol frigörs och kommer tillbaka ut i atmosfären. Vi vet inte om det faktiskt är så, och inte heller hur mycket som i så fall frigörs och under hur lång tid efter ingreppet, säger han.

Unik miljö i Bottenviken

Den forskning som har gjorts tidigare om påverkan av mineralbrytning till havs har framför allt gjorts i djuphavet med fokus på ryggradslösa djur som maskar och musslor.

Francisco Nascimento
Francisco Nascimento, forskare vid Stockholms universitet.

− Då har man sett långvariga effekter. Det tar tid innan miljön återgår till hur det var innan man störde, men om effekter i grundare och mer dynamiska kustområdet vet vi väldig lite om, säger Francisco Nascimento.

Han berättar att miljön i Bottenviken är unik på grund av den låga salthalten.

− Det är få arter som kan leva där så den biologiska mångfalden är inte stor, men det innebär också att de arter som finns där är väldigt viktiga för att ekosystemet ska fungera. Dessutom består det mesta av mångfalden av mikroskopiska organismer som inte har studerats i så stor utsträckning hittills.

− Mitt jobb som forskare är att bidra med kunskap kring effekterna av en eventuell mineralutvinning, så att beslutsfattarna kan svara på om det ska tillåtas och i så fall hur det ska regleras. Som det är nu vet vi inte vad det finns för risker, säger han.

”Ett stort ingrepp på havsbottnen"

Den teknik som Scandinavian Ocean Minerals planerar att använda i Östersjön innebär att de mineralrika stenarna på botten sugs upp till ytan genom ett rör. På en produktionsplattform ute till havs ska stenar som är större än en millimeter sorteras ut och föras till land för vidare bearbetning. Mindre stenar och resten av sedimentet ska spolas tillbaka ut i havet.

− Det är ett stort ingrepp på havsbottnen. Risken är att organismer dör när de sugs upp med sedimentet, men det är något vi behöver undersöka vidare, säger Francisco Nascimento.

Risken är att organismer dör när de sugs upp med sedimentet.

Under forskningsprojektet kommer de göra experiment både i labb och ute i Östersjön. De kommer studera både den direkta påverkan på miljön och hur lång tid det kan ta för ekosystemet att återhämta sig.

Francisco Nascimento hoppas att de ska få möjlighet att göra sina tester med just den teknik som Scandinavian Ocean Minerals planerar att använda i Bottenviken.

− Jag har varit i kontakt med dem och hittills har de varit positiva. Eftersom de har utvecklat en teknik som de vill använda vore det bra om vi kan testa effekterna av just den tekniken. Det är viktigt att det görs oberoende forskning, inte minst i kontroversiella frågor som denna. Vi behöver en stabil kunskapsbas som myndigheter och beslutsfattare kan luta sig mot.