Kemiska föroreningar är ett globalt hot som kräver globala åtgärder. Nu föreslår en grupp forskare ett internationellt, mellanstatligt och vetenskapspolitiskt organ som ska informera beslutsfattare och allmänheten om kemikalier och avfall.

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften i Science klargör gruppen hur begränsat och splittrat de anser att det vetenskapspolitiska samspelet i kemikaliefrågan är i dag. De anser också att nuvarande styrning av kemikalier har bidragit till omfattande hälso- och miljöskador.

– Användningen av kemikalier i samhället är som ett tveeggat svärd. Å ena sidan är kemikalier avgörande för det moderna samhället, till exempel som byggnads- eller förpackningsmaterial men också som bekämpningsmedel, läkemedel, hushållskemikalier och hygienprodukter. Samtidigt kan kemikalier utgöra faror för människors hälsa och miljön, säger Thomas Backhaus, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom artikeln.

Han och hans forskarkollegor anser att det därför behövs en tydlig strukturerad samverkan som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt utbyte av vetenskaplig kunskap och samhällets krav.

– Vi behöver internationell tillsyn för att ta itu med frågor som överskrider nationella gränser, när det till exempel gäller tungmetaller, långlivade organiska föroreningar och plastavfall, säger huvudförfattaren till artikeln Dr. Zhanyun Wang, seniorforskare vid ETH Zürich i Schweiz, i ett pressmeddelande.