I dag finns det gott om alternativ till djurförsök, framför allt för tester av vardagsprodukter och kemikalier. Men för ett genombrott i frågan så krävs att kunskapen sprids och att forskarna vågar släppa sina fördomar.

Elin Törnqvist, Swetox. Foto: Claes Tapper
Elin Törnqvist, Swetox. Foto: Claes Tapper

Ungefär en miljon försöksdjur används årligen i toxikologisk riskbedömning av kemikalier i Europa, men försöken är dyra, tidskrävande och innebär etiska problem.

Djurförsök för kosmetiska produkter är förbjudet inom EU sedan 2013, och förbudet har snabbat på utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök.

– Vi har kommit längre inom toxikologin jämfört med den medicinska forskningen, säger Elin Törnqvist, veterinär och specialist inom 3R (se faktaruta).

Kritiken även vetenskaplig

Inom toxikologi studeras om kemiska ämnen kan skada människor, djur och miljön. Bland annat innebär det tester av produkter som appliceras på huden och vardagskemikalier som tvål och diskmedel.

Eftersom toxikologin står för cirka 10 procent av de djurförsök som genomförs inom EU så kan det tyckas vara en klen tröst, men Elin Törnqvist tror att resultaten kan komma att spridas även till det medicinska området, där riskbedömningarna är mer komplexa.

Djurförsök kritiseras bland annat av djurrättsorganisationer, som anser att försöken är plågsamma och orsakar lidande för djuren. Men kritiken har även en vetenskaplig botten. Elin Törnqvist betonar att det är stora skillnader mellan djur och människor och att det därför kan bli fel när resultat från djurförsök översätts till människor.

Som exempel nämner hon läkemedlet paracetamol.
– Om det ges till katter så kan de bli mycket sjuka och dö, eftersom de saknar ett enzym som krävs för att bryta ned läkemedlet.

Olika alternativa metoder

Men vilka är egentligen de alternativa metoderna? Generellt kan de delas in i två grupper – in vitro och in silico. Vid in vitro-tester används celler från människa eller djur som utsätts för olika ämnen i laboratorie-miljö.

Cellerna kan exempelvis hämtas från restprodukter vid operationer, blodprover med mera.
– Cellmodeller från människa kan säga mer om hur människor reagerar på ett ämne än vad djurförsök gör. Dessutom kan man testa på exempelvis tumörer som har opererats bort så att försöken blir specifika på det område som man forskar om.

Cellmodeller från människa kan säga mer om hur människor reagerar på ett ämne än vad djurförsök gör.

Ett annat alternativ till djurförsök är så kallade in silico-modeller, vilket innebär tester som görs i datorer.

Det kan vara data som finns sedan tidigare, exempelvis resultat från tidigare genomförda djurförsök och tester som har gjorts på liknande substanser.
– Till exempel kan resultat från djurförsök granskas medan det pågår för att se om de ger väntade resultat. Det ger möjligheten att ändra försöket eller avbryta det, vilket minskar behovet av försöksdjur, säger Ulf Norinder, senior forskningsspecialist på Swetox.

Färre fördomar och mer kunskap

Sammantaget så finns det många alternativ till djurförsök men en avgörande fråga är att ta reda på hur väl modellerna stämmer med verkligheten. Även här har man inom toxikologin kommit långt.

Inom EU finns ett speciellt center där alternativa metoder kontrolleras och godkänns, vilket gör att hjulet inte behöver uppfinnas flera gånger.
– När en metod har validerats så kan man utgå från att den är pålitlig och ett fullgott alternativ till djurmodeller, säger Elin Törnqvist.

Vad krävs då för att alternativa modeller ska bli storskaliga?
– Om forskarna förstår att djurmodeller inte alltid är det bästa vetenskapliga alternativet och ser möjligheter med nya moderna djurfria metoder så tror jag att det kan gå snabbt. Vi behöver bryta ned fördomar och öka kunskap och medvetenhet hos forskare.