SLU:s nationella provtagningar visar att svenskt grundvatten ofta innehåller rester av bekämpningsmedel. Eftersom hälften av vårt dricksvatten kommer från grundvatten kan många människor ovetandes få sig kemikalierna via sitt dagliga vatten.

Varje år undersöker SLU på uppdrag av Naturvårdsverket förekomsten av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten. De senaste åren har en tredjedel av vattenproverna innehållit bekämpningsmedel, i vissa prover har halterna även överskridit gränsvärdena. Jenny Kreuger, som leder miljöövervakningen oroas över resultaten och vill se en heltäckande nationell övervakning med mer förebyggande åtgärder.

Efterlyser bättre kontroll

Jenny Kreuger, SLU. Foto: Viktor Wrange
Jenny Kreuger, SLU. Foto: Viktor Wrange

– Vi tar ofta rent grundvattnet för givet. I Sverige har vi ganska många men små vattentäkter. Det går så klart inte att kontrollera alla. Men det behövs att man identifierar och strategiskt väljer ut dem som är viktiga, säger Jenny Kreuger.

– För att vi ska ha en miljöövervakning värd namnet så måste vi först och främst ha bättre kunskap om vad som är på väg till grundvattnet. Det innebär att vi behöver ha bättre koll på de aktiviteter, som exempelvis bensinstationer, hushåll och jordbruk, som finns runt våra vattentäkter.

Förebyggande åtgärder

Jenny Kreuger tycker till exempel att varje större vattentäkt bör ha ett kringliggande vattenskyddsområde som talar om hur vattnet ska skyddas. Det gäller enligt henne att försöka stoppa bekämpningsmedelsresterna innan de når grundvattnet.

– När grundvattnen väl har blivit förorenat tar det väldigt lång tid innan föroreningarna försvinner. Nedbrytningen går mycket långsamt på större djup eftersom det finns få mikroorganismer och därmed låg biologisk aktivitet i grundvattenmagasinen.

Kan nå dricksvattnet

Idag kommer en stor del (ca hälften) av vårt dricksvatten från grundvatten, antingen via grundvattenverk eller via egna brunnar. Många människor riskerar därför att ovetandes få sig dessa kemikalier via sitt dagliga vatten.

Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten. Foto: Catharina Eriksen
Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten. Foto: Catharina Eriksen

Dricksvattenproducenterna måste visserligen göra årliga kontroller och vidta åtgärder om gränsvärdet för bekämpningsmedel i dricksvatten överskrids. Men enligt Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten, så klarar inte alla svenska grundvattenverk att rena vatten från bekämpningsmedelsrester.
– När halterna når gränsvärdet måste man fundera på vilka andra reningsmetoder som kan fungera bättre, som exempelvis rening med aktivt kol, säger Gullvy Hedenberg.

Men att byta reningsmetod tar tid och är inte gratis och under tiden så fortsätter dricksvattenproducenterna att ta upp vatten från samma vattentäkt.

Egen brunn eget ansvar

Än värre kan det vara för den som hämtar vatten från egen brunn. Här finns inga krav på provtagning av dricksvattnet.
– Här har man själv ett ansvar, men att göra den typen av tester där man söker efter bekämpningsmedel är väldigt dyra. Det beror också på var brunnen finns och hur den ser ut. Är den grund och ligger nära ett lantbruk så ökar risken för bekämpningsmedelsrester och då kan det finnas större anledning att kontrollera vattnet, säger Jenny Kreuger.