Förändrade havsströmmar, salthalt och temperatur är några effekter av havsbaserade vindkraftsparker, enligt en ny modellstudie från SMHI.

Oceanografiska forskare vid SMHI har på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten undersökt hur havsbaserad vindkraft påverkar omgivningen.

– Våra första modellresultat visar att vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet och att effekterna sprider sig långt bortom parkernas yttre gräns, säger Lars Arneborg, chef för den oceanografiska forskningen vid SMHI, i ett pressmeddelande.

Även havet långt utanför själva vindkraftsparken påverkas när vindkraftsverken är i drift.

– Vinden bakom vindkraftsparkerna minskar och vi ser att detta påverkar strömmar och skiktning i havets ytskikt. Det påverkar i sin tur näringsämnen och algblomningar i ytskiktet, vilket sedan har konsekvenser för hela det marina ekosystemet samt syreförhållanden i djupvattnet.

De slutgiltiga resultaten av denna första studie presenteras våren 2024 och kommer att utgöra underlag till de svenska havsplanerna, vilka används som vägledning åt myndigheter, kommuner och regioner i utredningar och rör verksamheter till havs.

– Det återstår att se hur stor den totala effekten av en storskalig vindkraftsutbyggnad blir, samt om detta kan ha en betydande påverkan på till exempel syrebrist, algblomningar och ekosystem i Östersjön. Innan en sådan utbyggnad av vindkraft sker i Östersjön och Östersjöns mynningsområde behöver effekterna från planerad vindkraft undersökas, inte bara för svenska farvatten utan för hela området, säger Lars Arneborg.