För att snabbt hitta klimatvänliga lösningar inom energiområdet så måste vi bredda perspektiven och en väg framåt är att hämta inspiration från genusforskning. Det menar Ann-Sofie Kall, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Ann-Sofie Kall inledde sin bana som renodlad energiforskare med fokus på svensk energipolitik. Efterhand började hon se samband mellan energipolitikens utmaningar och de frågor som man belyser inom genusforskning.

– Jag såg att vissa perspektiv exkluderades från energifrågan och det fanns mycket att vinna på att kombinera genusforskning med energipolitik.

Så väcktes tanken på feministisk energipolitik, vilket är hennes fokus i dag. Forskningsfältet är relativt nytt, även om det finns mycket indirekt forskning som rör frågan och visar att kvinnor miljöengagemang generellt är högre och klimatpåverkan lägre.

Studerat politiker

Ann-Sofie Kall
Ann-Sofie Kall, biträdande universitetslektor, Linköpings universitet.
Foto: Per Wistbo Nibell

Forskning visar exempelvis att kvinnor har lägre energiförbrukning, bidrar mindre till koldioxidutsläppen och åker bil i lägre utsträckning än män. Det finns även belägg för att kvinnor generellt är mer intresserade av miljöfrågor och är beredda att lägga både mer tid och pengar bakom denna värdering.

– Om energipolitiken i större utsträckning influerades av kvinnor så skulle miljön och klimatet gynnas, säger Ann-Sofie Kall.

I sitt forskningsprojekt, som avlutas i höst, har hon och hennes kollegor studerat politikerna Birgitta Hambraeus (c) och Birgitta Dahls (s) aktiviteter inom svensk energi- och miljöpolitik under 70- och 80-talet. De har granskat hur dessa båda kvinnor byggde nätverk, bedrev sin politik, samt vilket motstånd de möttes av.

– Dessa kvinnor kom från olika delar av den politiska skalan och de hade olika ingångar i hur de beskrev sig som feminister. Trots det vittnade båda om energisystemet som maskulint kodat. De berättade också att de tvingats hitta olika strategier att hantera energipolitiken just för att de var kvinnor.

Beslutsfattande positioner

Ett exempel på tillvägagångssätt var noggranna förberedelser.

– Birgitta Dahl hade som en strategi att alltid vara mer förberedd och mer påläst än sina manliga kollegor eftersom hon uppfattade att det krävdes. Hon berättade också att hon aldrig lät något sätta sig på henne.

Om energipolitiken i större utsträckning influerades av kvinnor så skulle miljön och klimatet gynnas

Så hur kan energifrågan breddas? Ann-Sofie Kall ger flera tips på hur det kan gå till (se faktaruta) men främst uppmuntrar hon dagens politiker att fundera över vilka som tilldelas beslutsfattande positioner.

– Det gäller både inom politik, näringsliv och industri. Varför rekryteras samma personer som redan finns och hur kan det utvidgas?

Fler ska få tycka till

Och det är bråttom, menar hon.

– Vi står inför en avgörande situation där vi behöver hantera klimatförändringarna och där en omställning av energisystemet är nödvändig. Det är viktigt och behöver ske nu. Vi har inte råd att begränsa oss till ett perspektiv. Här krävs politiska beslut och handling. Att låta en liten grupp känna sig välkomna att göra denna förändring räcker inte.

Att låta en liten grupp känna sig välkomna att göra denna förändring räcker inte.

– Min förhoppning att fler ska tänka och tycka till om energifrågor så att fler människor får möjlighet att påverka.