Bönder som lär sig gödsla på ett effektivt sätt minskar sitt kväveläckage och får bättre skördar. Det visar en utvärdering som AgriFoods Economics Centre gjort av programmet ”Greppa näringen”.

Greppa näringen är ett rådgivningsprogram för lantbrukare som innefattar cirka 8200 gårdar. Syftet är att minska näringsläckaget från jordbruksmark eftersom det ökar övergödning i Östersjön och leder till algblomning, bottendöd och en utarmad biologisk mångfald. – Vår studie visar att ökad rådgivning minskar växtnäringsförlusterna vilket bland annat innebär ett mindre läckage av kväve till Östersjön, förklarar Martin Nordin, nationalekonom på AgriFood och en av författarna bakom studien. Genom att länka samman olika datamaterial har forskare vid AgriFood kunnat undersöka inte bara programmets effekter på växtnäringsförlusterna utan också på lantbruksföretagens ekonomi. – Vi finner att rådgivningen främst effektiviserar gödslingen vilket ger bättre skörderesultat och högre förädlingsvärden. Rådgivningen påverkar dock inte mängden gödsel som används utan istället används gödseln på ett bättre sätt; ett sätt som gör att skördarna ökar, säger Sören Höjgård, nationalekonom och medförfattare till studien. AgriFood, som har i uppdrag att utvärdera regeringens jordbrukspolitik, bedömer att Greppa näringen är ett framgångsrikt rådgivningsprogram. – Sammantaget har rådgivningen varit bra både för miljön och för lantbrukarens lönsamhet, konstaterar Martin Nordin.

Läs mer här (www.agrifood.se)