Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, det visar statistik för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet.

Totalt materialåtervanns 72 procent av Sveriges förpackningar 2017, en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan. Sverige klarar därmed med god marginal det nuvarande förpackningsmålet som säger att 55 procent av alla förpackningarna ska materialåtervinnas. PET-flaskor materialåtervinns i hög utsträckning, men ändå uppfylldes inte målet på 90 procent. Materialåtervinningen var 84 procent för både PET-flaskor och metallförpackningar, 82 procent för pappersförpackningar och 81 procent för pantburkar. – Det är glädjande att se att materialåtervinningen ökat sedan förra mätningen, säger Agnes Willén, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. Från och med januari 2020 höjs materialåtervinningsmålen med upp till 20 procentenheter beroende på typ av förpackning. – Alla måste fortsätta ta sitt ansvar; den som källsorterar, producenterna som sätter förpackningar på marknaden och branschen som tar hand om materialet, säger Agnes Willén.