En årlig rapport över det svenska fisk- och skaldjursbeståndet visar att sill, strömming och långa har god status. Läget för siken ser bättre ut än på många år. Hummer och gädda längs kusterna minskar dock.

Havs- och vattenmyndigheten ger varje år ut rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 som skrivs av Sveriges Lantbruksuniversitet. 41 fisk- och sju skaldjursarter har analyserats av forskarna. I stort går det inte att dra några slutsatser för beståndet, förändringarna syns för enskilda arter. Långa, sill och strömming har alla god status och läget för siken längs Östersjökusten ser bättre ut än på många år. Mängden torsk i Nordsjön ökar också. - Mer bekymmersamt ser det ut för hummer, samt gädda och gös längs kusterna. Där har gös och gädda också har en viktig funktion att begränsa mängden småfisk, säger forskningsledare Johanna Mattila vid institutionen för akvatiska resurser på SLU i ett pressmeddelande. - För alla metare så klarar sig abborren bra i de flesta sjöar och kustområden där vi har undersökningar, men det skiljer sig mellan olika områden. Det finns få abborrar i vissa delar av norra Kvarken och i Kalmarsund, och reproduktionen i ytterskärgården är svag, säger Johanna Mattila vid institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Läs mer här (www.slu.se)