Signalkräftan har hamnat på en lista över så kallade invasiva arter som genom ett nytt EU-direktiv ska stoppas. I media höjs nu röster om att den svenska kräfttraditionen skulle vara hotad, men så är inte fallet säger Lennart Edsman, kräftforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den 3 augusti 2016 infördes ett nytt EU-direktiv för att stoppa vissa invasiva arter (ej naturligt förekommande i området) som kan hota biologisk mångfald. Men i direktivet finns också undantagsparagrafer för arter som redan har stor spridning, eller där åtgärder skulle kosta för mycket i förhållande till nyttan med åtgärderna. Sverige har redan innan listan togs fram 2015 förhandlat med EU-kommissionen om fortsatt fiske och försäljning av signalkräfta i landet. Utrotning av signalkräftan är omöjlig i Sverige, såväl som i de andra 22 EU-länderna där arten förkommer. Majoriteten av de åtgärder som Sverige kan vidta för att uppfylla direktivet är redan genomförda. Det Sverige kan göra ytterligare är att införa restriktioner för levandetransport till de delar av landet där signalkräftan inte finns lagligt, menar Lennart Edsman. – Sverige har 18 månader på sig att ta fram en hanteringsplan för bland annat signalkräftan, med genomförda åtgärder och eventuella ytterligare åtgärder, till exempel transportrestriktioner för levande kräftor. Kokta kräftor bär inte på pest och går mycket bra att transportera och sälja. Sammanfattningsvis ser han inte att det nya direktivet kommer att få några större konsekvenser. – Det finns fem registrerade signalkräftodlare i Sverige som kan tänkas påverkas av direktivet. De kommer troligen att kunna fortsätta med sin eventverksamhet, säger Edsman.

Läs mer här (www.slu.se)