För att miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” ska kunna uppnås så måste antalet hudcancerfall minska, men utvecklingen går tyvärr åt motsatt håll. Antalet personer som drabbas av cancerformen ökar snabbt.

Antalet nya fall av den elakartade hudcancerformen malignt melanom ökar snabbt. Sedan år 2000 har antalet individer som drabbas i Sverige mer än dubblerats. 2015 konstaterades drygt 3 900 nya fall och antalet dödsfall samma år var drygt 500. Även antalet fall av mindre allvarliga former av hudtumörer har ökat markant sedan början av 1980-talet. Tillgänglig statistik för samtliga typer av hudcancer visar att den negativa trenden kommer att fortsätta, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande. ”Att minska exponeringen för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Detta kräver en förändring av livsstil och attityder kring utseende och solning. Även om exponeringen för UV-strålning skulle minska, så kommer antalet cancerfall att öka en period eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas,” skriver Naturvårdsverket i en bedömning av miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” ska vara uppfyllt år 2020 och frånsett hudcancerutvecklingen så bedöms övriga aspekter av målet kunna uppnås. Läs mer här.