Simträning inne i stan, fotbollsmatch i grannkommunen och scout-hajk långt från närmsta busshållplats. Våra barns fritidsaktiviteter är ofta förknippade med resor, i ett nytt projekt undersöker forskare hur de kan göras mer hållbara.

Fritidsresorna står för en stor del av bilanvändningen, visar siffror från Myndigheten för trafikanalys.  Fritidsresorna är också svårare att ställa om jämfört med andra typer av resor, tror Ellen Lagrell, doktorand vid Göteborgs universitet, och projektledare för det nya projektet.

Hon jämför fritidsresandet med arbetspendlingen, där många åker till ungefär samma platser, vid samma tidpunkt. 

− Fritidsresorna är mer individualiserade vilket gör dem svårare att samordna, och de sker ofta utanför kollektivtrafiken.

Enklare och säkrare att skjutsa?

Att göra just barns fritidsresor hållbara tror Ellen Lagrell är förknippat med särskilda utmaningar.  

Ellen Lagrell
Ellen Lagrell, doktorand vid Göteborgs universitet.

− Forskning har visat att många föräldrar är rädda för att låta sina barn röra sig själva i trafiken och man väljer hellre att skjutsa, även kortare sträckor. Att ta bilen kan också kan vara ett sätt att få ihop logistiken i vardagen, säger hon.

Den 17 maj disputerar hon med sin avhandling “Beyond the private car: Managing sustainable mobility in everyday life”. Under arbetet med avhandlingen har hon följt familjer som lever utan bil, och just resorna i samband med barnens fritidsaktiviteter pekas ut som en utmaning.

I det nya projektet flyttar hon fokus från de skjutsande föräldrarna till idrottsföreningarna, och hur de kan bidra till att minska bilkörandet.

− I omställningen pratar vi ofta om att vi som individer behöver förändra vårt beteende men kanske kan omställningsarbetet bli mer accepterat om vi i stället fokuserar på själva aktiviteterna, och hur de är organiserade, säger Ellen Lagrell.

Nedslag i tre fritidsaktiviteter

Under projektet planerar forskarna att intervjua ledare inom olika föreningar och även idrottsutövare. De hoppas också kunna följa med på något arrangemang, och studera hur resorna går till i praktiken.

Möjligheterna att ta sig till fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt ser så klart olika ut beroende på om man bor i stan eller på landsbygden, men forskarna vill undersöka om möjligheterna också ser olika ut beroende på vilken fritidsaktivitet man ägnar sig åt.

Vissa aktiviteter kräver till exempel mycket utrustning och material vilket kan göra det svårare att cykla eller åka kollektivt - om man inte kan förvara utrustningen i träningslokalen. Andra aktiviteter är kopplade till friluftsliv, med lokaler och mötesplatser utanför kollektivtrafiknätet.

− Vi har tänkt att titta närmre på tre olika typer av aktiviteter. Vilka det blir har vi inte riktigt bestämt än men några förslag är fotboll, eftersom det är den största lagsporten, ridsport, som är ytkrävande och därför ofta ligger på lite otillgängliga platser, och kampsport, som utövas i särskilda hallar som inte finns på så många ställen. 

Samåkning inte lika vanligt

Ellen Lagrell hoppas att de genom projektet ska kunna identifiera sådant som hindrar hållbara resor till ungas fritidsaktiviteter, och hur föreningarna kan bidra med lösningar.

− Jag tror att det i många fall går att hitta enkla lösningar som inte kräver nya tekniska innovationer eller ny infrastruktur utan som snabbt kan sättas i verket om vi bara får syn på dem. Det kan handla om hur man organiserar seriespelet inom ungdomsfotbollen eller hur man planerar för samåkning till olika tävlingar.

Just samåkning tror hon egentligen att många föreningar är ganska bra på, men hon misstänker att man var ännu bättre på det förr.

− Det verkar som att det tidigare, inom till exempel fotbollsföreningar och orienteringsklubbar, var vanligare att ha en uppsamlingsplats när man skulle iväg någonstans, och så hoppade de som behövde skjuts bara in i någon bil. Nu verkar det ha blivit vanligare att var och en kör sitt eget barn.

Möjliggör för fler barn att delta

En utgångspunkt i projektet är att hitta hållbara sätt att resa till fritidsaktiviteter utan att det inskränker barnens möjligheter att delta och ha en aktiv fritid.

− Aktiviteterna är väldigt viktiga för barn och unga. De fyller bland annat en viktig social funktion, så det är inget vi vill vara utan, säger Ellen Lagrell.

Hon tror att lösningar som underlättar resorna till fritidsaktiviteter inte bara gynnar klimatet utan också möjliggör för fler barn, vars familjer inte har bil, att delta i organiserade aktiviteter.

− Vi behöver minska bilanvändandet för att få till klimatomställningen, men genom att hitta andra sätt att organisera resandet kan aktiviteterna också bli tillgängliga för fler.