Slopa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, gynna en mångfald i odlingslandskapet och minska koldioxidutsläppen drastiskt. Så vill över 70 forskare rädda de hotade insekterna.

Läget för världens insekter är akut. Det menar drygt 70 forskare från hela världen som nu går samman och presenterar en handlingsplan.

Med utgångspunkt i det forskningen vet i dag sammanställer de ett antal åtgärder som skulle kunna bromsa den negativa utvecklingen för världens insekter. Minskning av vatten-, luft och ljusföroreningar är några av de omedelbara åtgärder som krävs, enligt forskarna. De vill också se en utfasning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

– Vi tänker strategiskt och det är i grund och botten nytt. Vi hoppas att alla berörda ska kunna använda vår handlingsplan, att den ska kunna fungera som en guide för insektsåtgärder i till exempel stadsutveckling, lantbruk och miljöförvaltning, säger Jeff Harvey, professor på Netherlands Institute of Ecology och huvudförfattare bakom rapporten som publiceras i Nature, i ett pressmeddelande.

På kort sikt lyfts olika bevarandeåtgärder fram, bland annat att begränsa påverkan från invasiva arter. På längre sikt vill forskarna upprätta ett internationellt organ för att övervaka globala effekter av de olika åtgärderna.

”Vårt viktigaste budskap är att vi inte kan vänta med att göra något till dess att vi har fyllt varje kunskapslucka. Vi vet tillräckligt om de viktigaste orsakerna bakom insektsdöden för att kunna precisera åtgärder samtidigt som mer data samlas in”, skriver man i handlingsplanen.

Tysklands beslut i september, att satsa 100 miljoner euro på en handlingsplan för att skydda insekter, lyfts fram som ett gott exempel.

Bland forskarna bakom handlingsplanen finns den brittiske författaren Dave Goulsen och Riccardo Bommarco på Sveriges lantbruksuniversitet.