Samhällets kostnader för sjukdom och död i den fästingburna virussjukdomen TBE är betydligt högre än tidigare beräkningar visat, enligt en studie från Göteborgs universitet.

Den fästingburna sjukdomen TBE har de senaste decennierna både ökat i antal fall och spridit sig till nya delar av Sverige. År 2021 nåddes en ny toppnotering med totalt 546 fall.

Sjukdomen ger i många fall bara lindriga symtom, men kan orsaka allvarlig hjärninflammation med risk för restsymtom som försämrat minne, koncentration och initiativförmåga.

– På flera håll i landet finns en aktiv diskussion om huruvida TBE-vaccin ska subventioneras helt eller delvis och då är det relevant att ta reda på samhällskostnaden för sjukdomen, för att ha något att ställa emot vaccinkostnaden, säger Anders Boman, universitetslektor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I studien har forskarna hämtat in data för alla som insjuknade i TBE i Sverige 1998 till 2014, samt information om personer som avlidit på grund av sjukdomen. Därefter har de beräknat kostnaderna för sjukhusinläggningar, specialistvård och sjukskrivning ett, tre och fem år efter att personerna insjuknade. Resultatet har jämförts med en referensgrupp.

– Särskilt första året efter insjuknandet så driver sjukhusinläggningarna upp samhällskostnaden, de motsvarar ungefär hälften av den totala kostnaden. Fem år efter insjuknandet är det i stället sjukskrivningar som står för den stora delen, säger Anders Boman.

Jämfört med referensgruppen sjukhusvårdades individer med TBE betydligt fler dagar, de hade fler besök i specialistsjukvården och fler sjukskrivningsdagar under första året efter insjuknandet. Skillnaderna mellan grupperna kvarstod efter fem år. Forskarna beräknar den genomsnittliga kostnaden till cirka 745 000 kronor per TBE-fall.

– Det är höga kostnader och då är det här ändå en relativt konservativ uppskattning. Man skulle även kunna addera kostnader för långtidssjukdom, lidande och indirekta effekter, som att företag påverkas av sjukskrivningarna, säger Anders Boman.

I studien ställer forskarna inte resultatet mot kostnaden för att inkludera TBE-vaccin i vaccinationsprogrammet, men poängterar att studien kan utgöra en grund för beslutsfattare som vill analysera kostnadseffektiviteten i ett sådant program.

– Med tanke på att TBE varierar över landet, blir det ett särskilt viktigt underlag för regioner där det finns mycket TBE-smitta, säger Anders Boman i ett pressmeddelande.