En grupp forskare har sammanställt åtgärder som kan ge ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. Kärnbudskapet är att vi behöver vårda miljön för att den ska kunna förse oss med det vi behöver.

Matlust är ett femårigt EU-projekt med syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedels­näringen i Stockholmsregionen. Forskare kopplade till projektet har nu sammanställt en lista med åtta exempel på hur livsmedelssystemen kan förbättras.

1. Skapa näringstäta landskap

Fokus för livsmedelsproduktionen har länge varit att öka volymerna. Nu behöver vi i stället utvärdera och välja sorter och arter som har ett fördelaktigt näringsinnehåll.

2. Effektiv resursanvändning

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras går till spillo och det finns mycket att göra i alla led för att minska svinnet. Om spannmål som i dag produceras till djurfoder och biobränsle i stället gick direkt till humankonsumtion skulle det täcka kaloribehovet hos ytterligare fyra miljarder människor. Det finns även bevisade miljö- och hälsofördelar med en mer växtbaserad kost.

3. Minska användningen av antimikrobiella läkemedel

Djurhållningen intensifieras över hela världen inom både produktion av land- och vattenlevande djur. Det är bråttom att kraftigt minska överanvändningen av antimikrobiella medel för att begränsa resistensbildningen.

4. Stärka biologisk mångfald och multifunktionella landskap

Vi behöver öka resiliensen hos både själva produktionssystemet och biosfären. Det innebär att ta bättre vara på de många ekosystemtjänster som livsmedelssystemen ger i tillägg till att leverera mat; bland annat pollinering, vattenrening och rekreation.

5. Återknyta till biosfären

Många har förlorat kontakten med matens ursprung och den behöver återknytas för att människor ska bli planetskötare.

6. Öka transparensen

Globaliseringen har gjort det svårt att följa matens väg till tallriken. Några exempel på hur livsmedelsaktörer och myndigheter kan öka transparensen och tilliten: nya samarbeten och överenskommelser över sektorsgränser, informationskampanjer, märkning, beskattning, kartläggning av leverantörskedjornas ekologiska och sociala konsekvenser.

7. Konsumentpåverkan

Vetskapen om vilka matvanor som är hälsosamma och miljövänliga fortsätter att öka men vi behöver bättre kunskap om hur människor kan ta till sig dessa.

8. Uppmuntra nyckelaktörer bli planetskötare

Vissa nyckelaktörer, speciellt inom näringslivet, har ett mycket stort inflytande men kanske inte själva är medvetna om hur de kan driva utvecklingen i en positiv riktning eller vet var de ska börja. Runda-bordssamtal och olika typer av industriråd där konkurrenter möts för att ta gemensamt ansvar för hållbarhetsutmaningar och visa att de tar frågorna på allvar är en möjlig utgångspunkt. För att sådana processer ska vara framgångsrika krävs både frivilliga överenskommelser och starka ramverk av regleringar och skatter.