I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och biologisk mångfald, men det går att återskapa. Det visar det sjuåriga projektet BiodiverCity.

I ett delprojekt av BiodiverCity har IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderat ett trettiotal olika anläggningar i Malmö, från gröna tak och terrasser till flyttbara rabatter och gröna väggar. Nu har de släppt en vägledande text om hur vi återskapar naturvärden i städerna.

– All grönska ger bättre luft och klimat, det dämpar trafikbuller och ökar den biologiska mångfalden. Men det duger inte med gräsmattor och trädalléer. Vi behöver en hög växtartrikedom för att insekter som humlor och fjärilar ska trivas och skapa biotoper med höga naturvärden och ekosystemtjänster. Gröna ytor är också viktiga för vår rekreation, särskilt i trafikintensiva och bullriga städer, säger projektledare Johanna Andersson, i ett pressmeddelande.

Ett exempel i rapporten är hur gröna tak kan generera en rad nyttor och ekosystemtjänster. Bland annat skapar de en grönare och mindre bullrig närmiljö, bidrar till en ökad biologisk mångfald, främjar pollinerande insekter, reducerar volymen och hastigheten på avrinnande regnvatten, och kan fungera avkylande under heta sommardagar. Gröna tak kan se väldigt olika ut, från sedum- eller ängstak till parkmiljöer med träd.

Ladda ner "Biologisk mångfald i den täta staden – Tips och erfarenheter kring gröna lösningar"