Ett nytt projekt inom biologisk mångfald ökade förekomsten av den hotade sånglärkan med upp till 60 procent.

WWF, BirdLife Sverige, Lantmännen & forskare vid SLU har tillsammans tagit fram en rapport om effekten av osådda ytor på åkrar där lärkor kan landa och hitta mat, vilka kallas lärkrutor. Det treåriga projektet visade att sånglärkorna ökade med upp till 60 procent på fält med lärkrutor, där fler lärkor häckar och troligtvis  fler ungar överlever.
– Om vi ska kunna bruka åkermarken utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel måste forskare, lantbrukare och naturvårdare arbeta tillsammans. Lärkrutor är ett bra exempel på en åtgärd som är grundad i forskning och som också fungerar rent praktiskt. Lantbrukaren är en nyckel till biologisk mångfald i odlingslandskapet och det är viktigt för oss att bidra med ny kunskap så att de får tillgång till effektiva åtgärder, säger Sönke Eggers, forskare vid SLU i Uppsala. Förekomsten av sånglärkor är en bra indikator för den biologiska mångfalden i hela odlingslandskapet. – Vi är glada över att se resultaten i rapporten om lärkrutor och ser fram emot att vända trenden för sånglärkan. Tillsammans kan man göra skillnad även utan komplicerade metoder, och själva idén med lärkrutorna är att det både är lätt att bidra med engagemang och enkelt att anlägga dem, säger Anette Strand, föreningschef på BirdLife Sverige.