Idag lever invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ett år längre än för 25 år sedan. Det är tack vare mindre luftföroreningar från vägtrafiken.

Med resultat från mätstationer utplacerade i Sveriges tre största städer har forskare kunnat dra slutsatser om luftkvalitet och hälsa, och resultaten är positiva. Bland annat har halterna av kväveoxider sjunkit med hälften i Stockholm och Malmö. – Sammantaget innebär det här att vi har fått en bättre luftkvalitet i alla tre städer, vilket har lett till en förbättrad folkhälsa, och det går att uppskatta att medellivslängden har ökat med upp emot ett år. Det är främst tack vare minskade utsläpp från vägtrafiken, säger Henrik Olstrup, doktorand i atmosfärsvetenskap vid ACES. Resultaten kan till stor del förklaras av hårdare krav på nya fordon när det gäller avgasutsläpp. Hälsovinsten är sannolikt inte bara kopplad till minskade kväveoxider, utan till en generell minskning av olika gaser och förbränningsrelaterade partiklar. – Den genomsnittliga livslängden i de tre städerna har stigit med cirka 4–5 år från år 1990 till 2015. Betydelsefulla orsaker till denna ökning är bland annat effektivare behandlingsmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar och en minskad rökning hos befolkningen. Den minskade exponeringen av luftföroreningar beräknas bidra med upp emot 20 procent av denna ökning, vilket kan ses som en mycket stor effekt. Det visar att åtgärder som begränsar utsläppen kan ge stora hälsovinster. Läs studien här