En ny analys från Livsmedelsverket visar att barn och ungdomar i Sverige har låga halter kemiska föroreningar, som inte bedöms vara skadliga för hälsan, i blodet.

Livsmedelsverkets analys omfattade bland annat organiska miljöföroreningar, högfluorerade ämnen, metaller och rester av bekämpningsmedel. I de allra flesta fall var halterna låga och under de nivåer som bedöms innebära en ökad risk för hälsoeffekter.

­– Eftersom det finns mycket oro för att kemiska föroreningar i miljön omkring oss hamnar i kroppen är det glädjande att se att det i de allra flesta fall rör sig om låga halter, säger toxikolog Emma Halldin Ankarberg i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att det finns små skillnader mellan flickor och pojkar. Till exempel hade pojkar ofta lite högre halter av bly och kvicksilver i blodet än flickor medan halterna kadmium var något högre hos flickor. En förklaring till skillnaden i kadmium kan vara att flickor oftare har brist på järn och därför lättare tar upp det kadmium som finns i maten.