Vattenbruket har fått ett eget nationellt kompetenscentrum. Centrets viktigaste uppgifter blir att samordna svensk forskning och utbildning och att bygga en portal för kunskapsbaserad information. Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet är huvudaktörer bakom NKfV, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Forskning och utveckling av vattenbruk bedrivs på flera håll och vid flera universitet och högskolor. 1 oktober bildades Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, för att samordna forskning och utbildning. Centrets portal www.nkfv.se ska vara en plattform och samlingsplats för information om vattenbruket.

Tre regionala centra

Vattenbruket har haft en blygsam utveckling i Sverige, men 2009 utreddes näringens framtid i ”Det växande vattenbrukslandet”. Då bildades också en arbetsgrupp med två av huvudaktörerna för forskning och utveckling, SLU och Göteborgs universitet. Arbetsgruppen ligger bakom bildandet av NKfV.

Visionen för NKfV är att utveckla tre regionala centra för vattenbrukets utveckling. Vattenbrukscentrum Norr ska inriktas på vattenbruk i kraftverksmagasin och på odling av laxartade fiskar (röding, regnbåge öring etc). Vattenbrukscentrum Öst ska utveckla vattenbruket i urbana miljöer, sötvatten och brackvatten, medan Vattenbrukscentrum Väst satsar på marina miljöer med fokus på skaldjur.

Öka samverkan

Vattenbrukets centra ska bidra till att öka kontakterna och samverkan mellan näringen, myndigheterna, media och forskningen. NKfV kommer bland annat att anordna nationella konferenser för forskningen, näringen, myndigheter och intresseorganisationer.

Det övergripande målet för NKfV är att ”bli en central nod, en portal, för utvecklingen av ett naturresursuthålligt såväl som ekonomiskt lönsamt vattenbruk i Sverige”.