Trots en rad insatser för att bevara arter och deras livsmiljöer når inte Sverige de så kallade Aichimålen för biologisk mångfald. Det skriver Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen i en ny rapport.

De globala Aichimålen formulerades för tio år sedan inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald. De 20 målen skulle enligt planen ha uppfyllts 2020, vissa av dem till 2015, men i rapporten som Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen nu publicerar menar man att Sverige bara delvis når två av de 20 målen och att resten av målen inte uppnås.

– Sverige måste vara en stark och pådrivande kraft för biologisk mångfald internationellt. Vi vill särskilt att Sverige driver på för att det nya ramverket inkluderar ett mål om att minska vårt fotavtryck från produktion och konsumtion. Men det behövs inte bara skarpa och tydliga målformuleringar. Lika viktigt är att säkerställa finansiella resurser så att målen faktiskt kan nås, både i Sverige och globalt, säger Peter Westman, Världsnaturfondens tillförordnade generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Trots stora satsningar för att bevara arter och naturmiljöer har situationen i Sverige knappast blivit bättre de senaste tio åren, menar han. Trots att det i många fall finns planer på plats nås inte målen, till exempel vad gäller artrikedom i skogarna.

Några av Aichimålen som enligt rapporten inte nås rör förlust av livsmiljöer, hållbart fiske, genetisk mångfald och invasiva arter.

Nu pågår förhandlingar för att ersätta Aichimålen med ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald, med nya mål.