Alltmer av samhällets resurser återvinns, och det kan innebära ökade hälsorisker för återvinningsarbetare. I en bred forskningsstudie undersöks nu för första gången arbetsmiljön i branschen.

– Det finns en stor press på återvinningsindustrin att skala upp och återvinna alltmer material. Samtidigt är det en potentiellt farofylld miljö och vi vet väldigt lite om vilka arbetsmiljörisker som finns, säger professor Karin Broberg i en artikel i Forte Magasin, som ges ut av forskningsrådet Forte.

Hon leder det aktuella projektet, som ska sätta fokus på arbetsmiljön inom metall- och elektronikåtervinning. Denna återvinning spås öka eftersom metallerna är viktiga för omställningen till förnyelsebar energi. Samtidigt är återvinning av just elektronik och metall förknippad med särskilda risker.

Karin Broberg har besökt flera av arbetsplatserna som ingår i studien. Hon menar att den kanske största arbetsmiljörisken är att återvinningsarbetare utan korrekt skyddsutrustning riskerar att andas in metallhaltigt damm.

– Arbetsmiljön innefattar många farliga moment. Vissa arbetsuppgifter är väldigt dammiga. Andra moment kräver manuellt arbete, som kan vara ergonomiskt belastande, säger hon.

För att kartlägga de anställdas hälsorisker kommer uppemot 200 anställda i återvinningsföretag att förses med luftprovtagare. Med dem kan forskarna mäta mängden av olika ämnen som den anställda får i sig via inandningsluften. Luftmätningarna kommer också kompletteras med blod- och urinprover, som bland annat visar exponering för olika kemiska ämnen, som PFAS.