”Arbetet med att förvalta den biologiska mångfalden skadas allvarligt när ArtDatabanken måste skära ned för att klara sin budget”, skriver SLU.

De minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget slår hårt mot naturvården, och nedskärningarna väntas vara permanenta. Det erfar SLU:s rektor efter överläggningar med sittande regering och myndigheter.

SLU säger att ett tiotal tjänster nu kommer försvinna från ett redan tidigare underfinansierat arbete. Artportalen och Rödlistan för hotade arter är två exempel på verktyg som ArtDatabanken arbetar med för att övervaka och analysera den biologiska mångfalden i Sverige, som nu påverkas av den minskade budgeten.

– Artportalen och Rödlistan är jätteviktiga verktyg i svensk naturvård. De ger kunskap och underlag för beslut som används dagligen av alla länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, kommuner och andra myndigheter och aktörer. De över 68 miljoner artfynd som finns i Artportalen utgör ett ovärderligt underlag för naturvård och samhällsplanering, säger Lena Sundin Rådström, chef på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Resultatet, skriver SLU, innebär sämre kunskapsunderlag för beslut rörande naturvård och samhällsplanering. Det kommer försämra skötselåtgärder i skyddade områden och hänsynstagande vid avverkning och exploatering.