Resurs, hotad eller helig? Hur naturen framställs på sociala medier är ännu ett outforskat fält. Men nu ger sig forskare ut på nätet för att ta reda på hur vi gestaltar vår natur. Mer kunskap ska göra det lättare att kommunicera miljöfrågor.

Hur framställs naturen på Facebook eller Twitter? Det är något som Ulrika Olausson och Peter Berglez, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, vid Jönköping University ska ta reda på.

I ett nystartat forskningsprojektet ska de undersöka hur människor pratar om eller visualiserar naturen i sociala medier.

Möta miljöutmaningar

Hur naturen skildras i de traditionella medierna, filmer och politik finns redan beaktat i forskning, berättar de, men däremot så saknas det forskning om hur vanliga medborgare kommunicerar kring naturen och hur detta sker i sociala medier.

– Kunskapen om hur människor förhåller sig till naturen behövs för att kunna möta de miljöutmaningar vi står inför. Den är bland annat viktig för att myndigheter och andra organisationer som kommunicerar med allmänheten kring miljöfrågor ska kunna utforma sina budskap på ett konstruktivt sätt, säger Ulrika Olausson.

Resurs, hotad eller helig?

Ur hållbarhetssynpunkt är bilden av naturen i sociala medier viktig, eftersom olika representationer av naturen – som resurs, som hotad, som helig, som stabil, som avlägsen eller annat – innebär olika strategier för att kommunicera miljö- och hållbarhetsfrågor på samhällsnivå.

– Eftersom medielandskapet blir alltmer digitaliserat och vi hämtar alltmer information via de sociala medierna, är det viktigt att få kunskap om hur vi pratar om och visualiserar naturen just i dessa medier. Det är också här mycket av opinionsbildningen kring miljöfrågor sker, säger Peter Berglez.

Kunskapen om hur människor förhåller sig till naturen behövs för att kunna möta de miljöutmaningar vi står inför.

I projektet kommer texter, tal, stillbild och rörlig bild att analyseras. De områden som kommer att granskas är förnyelsebar energi, jakt och gruvdrift/fracking – vilka är frågor som väcker debatt och skapar konflikter.

– Kunskapen om och förståelsen för hur olika uppfattningar i miljöfrågor skapas, förhandlas och förändras är viktig för att kunna kommunicera miljöfrågor på ett effektivt sätt, säger Ulrika Olausson.

Facebook, Twitter och Youtube

De sociala medier som ska studeras är den sociala nätverkssajten Facebook, mikrobloggen Twitter och videodelningssajten Youtube. Målet med projektet är bland annat att förse kommunikatörer vid svenska organisationer, som har till uppgift att kommunicera frågor om hållbarhet och miljö till allmänheten, med forskningsbaserad kunskap.

Under 2017 drar arbetet i gång och ett första steg är att etablera ett nätverk med forskare och praktiker. Projektet finansieras med tre miljoner kronor av forskningsrådet Formas.

Foto: Denise Permerud
Ulrika Olausson och Peter Berglez, professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, vid Jönköping University ska undersöka hur vi framställer naturen i sociala medier. Foto: Denise Permerud