Varför drabbas katter allt oftare av giftstruma? Kan det vara kemikalier i våra hem som ligger bakom ökningen – och hur kan det i så fall påverka oss människor? Forskningsprojektet Misse har gått till botten med frågorna genom att samla in dammprover från 17 olika hem där det bor både katter och barn.

Forskning visar att det blivit allt vanligare att katter drabbas av giftstruma. Vad kan det beror på? Är det något i våra hem som ligger bakom denna ökning och vad kan det i sådana fall ha för betydelse för oss människor?

De här frågorna blev starten för MiSSE-projektet, ett forskningsprojekt med syftet att studera kemikalieblandningar som finns i dammet i våra hem.
– Vi undersöker vilka kemikalier som finns i damm, och om det är ämnen som stör balansen av sköldkörtelhormoner i våra kroppar, säger Jana Weiss, miljökemist, och en av forskarna i MiSSE-projektet.

Samlar dammprover

Jana Weiss, forskare. Foto: Elsa Adrielsson Helin
Jana Weiss, forskare. Foto: Elsa Adrielsson Helin

Med dammsugare har forskarna samlat in dammprover från 17 olika hem där det bor både katter och barn. Blodprover från de totalt 28 katterna har sedan kopplats ihop med dammprover från katternas hem.

Enligt Jana Weiss fungerar katter som en bra modell för hur dessa kemikalier skulle kunna komma in i oss människor. Katter rengör sin päls genom att slicka på den, vilket går att jämföra med barn som gärna stoppar saker i munnen. Dessa beteenden gör att både katter och barn får i sig en del damm.

Barn är en väldigt utsatt grupp när det handlar om hormonstörande ämnen. Tidigare forskning visar att just sköldkörtelhormoner är viktiga under de första levnadsåren. Störningar i hormonproduktionen kan hämma en normal utveckling av hjärnkapaciteten, och även påverka hur barnen växer.

Risk att vi påverkas

Men är det inte skillnad på barn och katter, går det verkligen att göra en direkt översättning? Jana Weiss håller med om att det är svårt att dra fullständiga kopplingar mellan barn och katter.
– Men eftersom substanserna har en visad effekt i djurstudier, och att vi kan visa på att katterna får i sig dem via damm, så finns en risk att även vi människor påverkas, säger hon.
– Det här är sjukdomar som även ökar hos människor, men eftersom vi också är utsatta för kemikalier genom vår mat och andra livsstilsfaktorer som exempelvis rökning är det svårt att dra några direkta kopplingar. Vi vill att man ska ta bort dessa kemikalier i våra produkter som läcker ut i våra hem, och vi hoppas att vår forskning ska kunna bidra till det.

Projektet har nu pågått i ett antal år och forskarna har börjat få fram resultat. Bland annat har de kunnat se att det finns en stor mängd av något i dammet, som verkar ha en effekt, men som de inte riktigt kan förklara.
– Det innebär att vi fortfarande inte vet exakt vilka kemikalier som finns i damm. Dessa ämnen är troligen olika nedbrytningsprodukter, som vi vet väldigt lite om. Vi hoppas kunna göra kompletterande analyser för att identifiera dem, vilket skulle kunna bli ett förslag på en uppföljning av projektet.

Hjälper att dammsuga

En del av resultaten har även förvånat forskarna. Innan de påbörjade projektet fanns en tanke om att kemikalieblandningar skulle kunna se olika ut i olika hem, beroende på vilka val personerna i hemmen gör när de köper sina produkter.
– Men även om halterna kan skilja sig så hittar vi ändå samma substanser i alla de olika hemmen, vilket betyder att det är väldigt svårt att värja sig från dem. Vi undersöker nu om vi kan se om vissa produkter är värre att ha hemma än andra. Att dammsuga regelbundet hjälper alltid.

Förvånande är också att forskarna har hittat substanser som idag är förbjudna, som exempelvis ftalaten DEHP, som kan finnas i vissa leksaker.
– Vi har även hittat vissa flamskyddsmedel i katternas blod som ska ha fasats ut för länge sedan, där vi inte vet vilken källan är eftersom vi inte hittar det i dammet. Kanske är det något som katterna gör specifikt, såsom att äta möss och fåglar utifrån, men vi hoppas på att lösa vad detta ämne kommer från.

Vill se starkare reglering

Forskarna hoppas att projektet ska kunna visa att vi är utsatta för en komplex blandning av kemikalier och att resultaten ska få betydelse för en starkare reglering.
– Idag fångar inte regleringen upp att vi är exponerade för denna cocktail, utan riskerna med kemikalierna bedöms var för sig. Dessutom är effekten på vårt hormonsystem inte med i riskbedömningarna, vilket är något som myndigheterna jobbar på för tillfället.

Med projektet vill forskarna kunna visa att damm är en exponeringskälla för hormonstörande kemikalier.
– Men dammet är inte ”the bad guy”, utan det är produkterna som vi har hemma. Vi hoppas på att identifiera sköldkörtelstörande ämnen i våra produkter, så att dessa ämnen kan regleras bättre.

Om projektet

MiSSE-projektet undersöker hormonstörande kemikalier i våra hem. Syftet är att både ta reda på vilka kemikalierna är och vilka hormonstörande effekter de kan ha.
Projektet är finansierat av Formas och pågår mellan 2012 och 2016.
Läs mer om projektet här: http://www.aces.su.se/misse/

Mer information:

Doktoranden Jin Zhang är också knuten till MiSSE-projektet. Han har bland annat testat de kemikalier, som går att hitta i hushållsdamm, i modeller som kan förutspå vilka kemikalier som kan orsaka sköldkörtelstörningar. Jin Zhangs forskning finns presenterad i avhandlingen ”Datorbaserad identifiering av kemikalier som kan störa sköldkörtelsystemet”.