Ett landskap med många småskaliga gårdar med kor och får är mer varierat än landskap med stora jordbruk. Där trivs också såväl pollinerare som människor bättre, enligt en kartläggning av ekosystemtjänster i olika sorters jordbruksmark.

Gårdar med idisslande djur som kor och får bidrar till en miljö med stor biologisk mångfald och många ekosystemtjänster. I de landskapen är de pollinerande insekterna fler och det finns fler boplatser för naturliga fiender till skadedjur, jämfört med till exempel slättbygder med större spannmålsjordbruk. I landskap med mindre lantbruk är också rekreations- och naturskyddsområden vanligare, liksom naturbetesmarker, som också lockar besökare.

Det konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny studie. I den har har indikatorer för olika ekosystemtjänster kartlagts och jämförts med data över jordbruksmark.

– Vi behöver hitta sätt att främja gårdar och jordbruksmetoder som bidrar till ekosystemtjänster från jordbrukslandskapet samtidigt som resursanvändning och negativ miljöpåverkan begränsas, säger studiens huvudförfattare Johan Karlsson i ett pressmeddelande.

Men även om gårdar med idisslande djur förknippas med ett landskap med stor mångfald så gäller det inte alla gårdar. Forskarna ser också en mättnadseffekt, när djurtätheten blir för hög gynnas inte längre indikatorerna för ekosystemtjänster.

Skillnaderna var som störst i jämförelse med stora spannmålsgårdar på slätterna, men även gårdar med grisar och fjäderfä förknippades med en mindre biologisk mångfald.