Antalet sysselsatta inom Sveriges miljösektor ökade stadigt mellan 2004 till 2008 för att 2009 minska till följd av finanskrisen. Men nu visar statistik från SCB att trenden har vänt uppåt igen.

Efter finanskrisen har antalet förvärvsarbetande i miljösektorn varit nästan oförändrad och rört sig i intervallet 71 500 till 72 500 personer. Under samma period har mängden förvärvsarbetande i ekonomin som helhet ökat med över 10 procent.

Statistik från 2015 visar dock ett trendbrott då branschen ökade med 200 personer jämfört med året innan.

Det är dock inga jätteskutt som branschen uppvisar - 2015 ökade antalet förvärvsarbetande i hela ekonomin med mer än 13 procent sedan 2004 medan miljösektorn ökade med cirka 8 procent under samma period.

Fördelningen skiljer sig åt beroende på område, antalet förvärvsarbetande inom avfallshantering ökar medan antalet sysselsatta inom förnyelsebara energikällor minskar.

Källa: SCB
Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Statistiska centralbyrån (SCB) definierar miljöföretag enligt EU regleringen 538/2014 och Eurostats manual ”Environmental goods and services sector accounts – Handbook” (2016). Översatt till svenska lyder definitionen:

"Sektorn för miljövaror och tjänster består av en heterogen mängd producenter av teknologier, varor och tjänster som:
Mäter, kontrollerar, återställer, förhindrar, behandlar, minimerar, forskar och ökar medvetenheten om skador på luft-, mark- och vattenmiljö samt problem relaterade till avfall, buller, biodiversitet och landskap. Detta inkluderar ’renare’ teknologier, varor och tjänster som förhindrar eller minimerar utsläpp.

Mäter, kontrollerar, återställer, förhindrar, minimerar, forskar och ökar medvetenheten om utarmning av naturresurser. Detta resulterar huvudsakligen i resurseffektiva teknologier, varor och tjänster som minimerar användningen av naturresurser.

För dessa teknologier, varor och tjänster gäller slutanvändningskriteriet. Det betyder att huvudsyftet måste vara miljöskydd eller resurshantering.”

För mer information om statistikens definitioner samt avgränsningar använd denna länk till publikationen:

The Environmental Goods & Services Sector – A Data Collection Handbook