Alltför få nya antibiotika utvecklas, men nu har ett konsortium sett över hur utvecklingen av nya antibiotika kan drivas på. Ett av förslagen är att inrätta en belöning på en miljard dollar för varje nytt antibiotika som introduceras på marknaden. 

Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Nu har ett internationellt forskningskonsortium där Uppsala universitet ingår publicerat förslag på hur man kan garantera nya antibiotika.

Bland förslagen märks införandet av en ”market entry reward”, en modell där varje nytt antibiotikaläkemedel som introduceras på marknaden belönas med en miljard dollar. På det sättet tror konsortiet att två nya antibiotika kan komma ut på marknaden inom fem år.

- Våra simuleringar pekar mot att en belöning som ”market entry reward” kan bidra till att totalt16-20 nya antibiotika kommer ut på marknaden de kommande 30 åren. Utan denna belöning är det sannolikt att några av dessa vetenskapligt lovande behandlingar aldrig når patienterna, säger professor i företagsekonomi Francesco Ciabuschi, partner i konsortiet från Uppsala universitet. Den totala bedömningen var dock att det inte finns en lösning som passar alla, utan olika typer av incitament behövs. Tre andra modeller som bedömdes vara effektiva var:
  • Icke återbetalningsbara forskningsanslag,
  • Statliga eller icke vinstdrivande koordinatorer som identifiera och fyller i alla ”hål” i den globala antibiotikautvecklingen.
  • Långsiktig kontinuerlig finansiering som säkrar förutsägbar tillgång av antibiotika över tid
Konsortiet samlade 23 partners från läkemedelsindustrin, akademin och hälsoorganisationer som beräknade att det krävs 800 miljoner dollar årligen för att finansiera incitamenten. Det skulle innebära en ökning med 50 procent mot dagens offentliga investeringsnivå i antibiotikautveckling.