I Sverige uppkom 2014 totalt 167 miljoner ton avfall. Det är en ökning med över 11 miljoner ton jämfört med 2012, visar ny statistik som Naturvårdsverket har låtit ta fram.

Gruvavfallet dominerar avfallsmängderna och har fortsatt öka under de senaste åren som en följd av att produktionen inom gruvnäringen ökar. Därefter kom byggavfall följt av restprodukter från avfallsbranschen (skrot, avfallsrester, aska). Positivt är att den totala mängden matavfall i Sverige har minskat. – De senaste siffrorna visar att pappersavfallet minskar och mängden matavfall till rötning ökar, vilket visar att avfallshanteringen går åt rätt håll på flera sätt, säger Staffan Ågren, handläggare på Naturvårdsverket. De flesta återvinningsmålen uppnås för bilar, el- och elektronik, batterier, däck, lantbruksplast, kontorspapper samt för glas-, kartong-, metall- och träförpackningar. Materialåtervinningsmålen för PET-flaskor och aluminiumburkar inom pantsystemet uppfylldes inte, och inte heller för plastförpackningar. För el- och elektronikprodukter uppnås insamlingsmålet med råge. 14,8 kilo per invånare samlades in att jämföra med EU:s mål på 4 kilo per invånare. För batterier nås däremot inte insamlingsmålet. En komplett lista över uppkommet avfall finns här.