En stor biologisk mångfald bland arter behöver inte automatiskt betyda att ekosystemets funktioner ökar. En ny studie visar att sammansättningen av arter och deras egenskaper är minst lika viktig.

I en fältstudie undersökte forskarna hur en variation i mångfalden av löv påverkar ekosystemets nedbrytningsprocess.

Forskarna kom bland annat fram till att nedbrytningen påskyndas när det finns en mångfald av trädarter. Men effekten beror inte på antalet arter utan mer på hur stor mångfalden av arternas specifika egenskaper är.

Till exempel kan arter som producerar olika lövavfall,  som exempelvis al, glasbjörk, lingon och rönn förväntas ge en ökad nedbrytning, medan lövavfall som innehåller mer likartade löv som exempelvis asp, glasbjörk och vårtbjörk inte leder till samma accelererande nedbrytning.

Men forskning om den biologiska mångfaldens betydelse för ekosystemens funktioner är inte helt oproblematisk. Enligt SLU-forskaren Brendan McKie, som deltagit i projektet, är frågan kontroversiell.

– För det första kommer många av forskningsresultaten kring sambandet mellan biologisk mångfald och ekosystemfunktion från artificiella experimentella förutsättningar, och för det andra tycks många av effekterna av biodiversitet på funktionerna vara beroende av sammanhanget. Ibland kan en förlust av arter orsaka en förlust av funktion, i andra fall inte.

– Faktum är, att trots mer än femton års forskning är vi fortfarande inte tillräckligt säkra för att vilja uttala oss om hur viktig den biologiska mångfalden är för ekosystemens funktion, säger han i ett pressmeddelande.

Studien är en del av European Science Foundation-projektet BioCycle och publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.