En miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten gjort visar hur kommunernas inköp påverkar miljö och klimat.

Upphandlingsmyndigheten har gjort en inköpsanalys och tittat på kommuners miljöpåverkan från varor, tjänster och entreprenader, kallat en miljöspendanalys. I analysen redovisas klimatpåverkan, utsläpp av inandningsbara hälsoskadliga partiklar och påverkan från landanvändning. Störst del av kommunernas klimatpåverkan, med cirka 32 procent, har entreprenadarbeten och varor och tjänster inom mark- och byggsektorn. – Den enskilda kategori som bedöms ha störst klimatpåverkan är drivmedel, medan inköpen av livsmedel har störst påverkan när det gäller landanvändning. Miljömål och hänsyn som handlar om biologisk mångfald är därför viktiga vid upphandling av livsmedel, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten som gjort miljöspendanalysen i ett pressmeddelande. År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är ungefär en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp.