Att gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet betyder inte att skörden minskar. Det är slutsatsen i en internationell analys av över 40 000 jämförelser av olika odlingssätt.

En större variation av grödor på åkrarna och i sättet att odla ger både fler ekosystemtjänster och högre biologisk mångfald, utan att skörden påverkas, konstaterar forskare i en artikel publicerad i Science Advances. I den har över 5 000 studier med jämförelser av olika odlingssystem sammanställts.

– Vi ville se om diversifiering gynnar både produktion och ekosystemtjänster. Trenden i värden är att odlingssystemen blir allt enklare. Ofta odlas samma gröda på stora fält i enahanda landskap. Vår studie visar att diversifiering verkligen har potential att motverka den negativa påverkan på miljön, och även på själva skörden, som vi ser att förenklade system har, säger Giovanni Tamburini, forskare vid SLU som lett studien, i ett pressmeddelande.

I de allra flesta fall innebar en större variation i grödor och annan växtlighet att ekosystemtjänster, bland annat pollinering och en minskad förekomst av skadegörare, ökade. Även vattenkvalitet och jordens bördighet förbättrades. Däremot ser forskarna stora skillnader i hur klimatet påverkades, i vissa fall ökade utsläppen av växthusgaser när jorden brukas mer varierat.

– Ett viktigt nästa steg är att identifiera vilka åtgärder och förhållanden som leder till positiv respektive negativ klimatpåverkan, så att vi kan undvika de som ger negativa effekter, säger Sara Hallin, professor på SLU och en av författarna bakom studien.

En mångfald i jordbruket handlar inte bara om grödor och växter. I studien framhåller forskarna att markens organismer också har stor betydelse för en rad ekosystemtjänster. Det kan handla om att minska jordbearbetningen genom att plöja mindre, att använda stallgödsel och att odla fler grödor i växtföljden.