Sedan 2012 har igenväxta områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland öppnats upp för att bli mer tillgängliga för sällsynta växt- och djurarter. Nu presenteras de första resultaten – många insekter har gynnats och bland dessa finns flera rödlistade arter.

Genom att ta bort vissa främmande arterna och skapa sandblottor och sandiga gräsmarker har antalet växt- och djurarter ökat i tidigare igenväxta områden i Skåne, Halland och på Öland.

När tallskog har röjts i miljöer med sanddyner har det gynnat hotade fågelarter som nattskärra och fältpiplärka. När den främmande arten bergtall avlägsnats har det gett plats åt rödlistade nattfjärilar och arter som är specialiserade på öppna sandmarker.

Enligt Pål Axel Olsson, professor vid biologiska institutionen i Lund och ansvarig för uppföljning och övervakning inom projektet, har sandblottorna skapat ett mer komplett stekelsamhälle. Även många skalbaggar har gynnats av sandblottorna.

Trots att projektet påbörjades så sent som 2012 har den biologiska mångfalden i de sydsvenska sandmarkerna ökat.

– Det är tydligt att många insekter reagerar snabbt och gynnas även av mycket tidiga successionsstadier, säger Pål Axel Olsson i ett pressmeddelande.

Sandlife är ett samarbete mellan Lunds universitet, Kristianstads vattenrike samt länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar.