Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Men det finns lösningar – ängsskötsel och oskötta ytor behåller i högre utsträckning sin artrikedom jämfört med kortklippta gräsmattor och tuktade rabatter.

Inventeringen av fjärilar i Malmös parker och grönområden genomfördes under åren 2006-2015. Under den perioden har traditionella parker, med prydnadsväxter och kortklippta gräsmattor, förlorat hälften av de fjärilsarter forskarna fann inledningsvis. Också andra, mindre skötta miljöer, förlorade många fjärilsarter under den här tiden, men där tillkom också nya arter så att artrikedomen över tid var ungefär densamma. När städer förtätas och gamla industri- och hamnområden bebyggs är det en utmaning att behålla oskötta gröna ytor där fjärilar och andra insekter kan hitta mat och boplatser. – Nyanlagda parkmiljöer kan utgå från redan befintlig vegetation, i stället för att ta bort och anlägga helt nya miljöer. Man kan också gynna den biologiska mångfalden i staden genom att ställa om delar av parkernas gräsmattor till ängsmark eller långgräs. Det gynnar inte bara fjärilar, utan också många andra viktiga pollinerande insekter, som blomflugor, humlor och solitära vildbin, berättar Anna Persson från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.