I takt med att städerna växer så ökar också risken för att stadsluften försämras. Mer trafik kan ge ökade utsläpp och ventilationen minska när bebyggelsen blir tätare och högre. Men det går att förhindra.

– Luftkvalitet finns oftast inte med alls när framtidens täta, gröna städer diskuteras, men det är en viktig fråga att lyfta. I några av Sveriges städer överskrids redan i dag de tillåtna halterna av luftföroreningar och risken är att det förvärras vid en förtätning, säger Jenny Lindén, luftexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. För att förhindra dålig luftkvalitet vid förtätning kan man redan i planeringsstadiet simulera vilka effekter olika typer av byggnader, vegetation och trafikåtgärder skulle ha på luftkvaliteten. Till exempel kan man variera höjden på husen för att öka luftomblandningen så att förorenad marknära luft späds ut, eller vegetation används som barriär mellan utsläppskälla och platser där människor vistas. Åtgärderna lyfts fram i en ny rapport som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket – Växtlighet är ett bra exempel. Mer vegetation kan precis som förtätad bebyggelse begränsa ventilationen om den placeras fel. Man ska exempelvis undvika att placera träd med täckande krona över trafikerade platser, lastzoner eller andra platser där utsläpp sker. Men genom att planera och optimera vegetationen kan man i stället få en renande effekt på stadsluften, säger Jenny Lindén.