Det är en dyster framtidsbild – där människan undergräver grunden för världsekonomin, livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet – som beskrivs i ny rapport om de globala tillståndet för biologisk mångfald.

Rapporten från FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, visar att ungefär en miljon arter - växter och djur - är utrotningshotade. Många riskerar att försvinna inom ett årtionde.

Författarna till rapporten understryker dock att det inte är för sent att agera – men det måste ske nu och på alla nivåer – lokalt, regionalt och globalt.

– Stötestenen nu är att genomföra nödvändiga samhällsomställningar i många av världens regioner. Det handlar om att förhindra korruption, få en mer rättvis fördelning av jordens resurser, men också att minska kontraproduktiva miljösubventioner inom fiskenäring och skogsbruk, berättar Cecilia Lindblad, IPBES-panelens kontaktperson i Sverige i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

– För Sveriges del innebär rapporten att vi kan verka för ökad satsning på skydd och förvaltning av natur, bland annat genom att uppfylla EU:s Art- och habitatdirektiv och det marina direktivet. Vi kan också satsa på kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk mångfald, säger Cecilia Lindblad.

Rapporten bygger på att över 150 internationella forskare och experter har analyserat litteratur från natur- och samhällsvetenskap med traditionell och lokal kunskap.