De nationella miljö- och klimatmålen för transporter kan tappa i betydelse när politiken genomförs i regioner och kommuner. Nu ska forskare studera hur målen bättre kan implementeras i de nationella, regionala och lokala besluten.

Transporternas växthusgasutsläpp ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010, men trots klimatmål kan de faktiska besluten gå i motsatt riktning. Tidigare forskning har visat att det finns ett glapp mellan de nationella klimat- och miljömålen och de lokala transportbesluten i regioner och kommuner. Nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Trivector och Lunds universitet undersöka hur målen bättre kan implementeras lokalt och regionalt. – Det finns en politisk vilja att kraftigt minska transporternas miljöpåverkan, men ibland går klimat- och miljömålen förlorade på vägen. Vi ska studera varför det blir så och föreslå åtgärder som leder till bättre måluppfyllelse, säger Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer om projektet här