En tesked jord från Amazonas innehåller över 1 800 mikroorganismer. Över en femtedel av dessa är svampar, konstaterar forskare i en ny artikel. Trots det finns det få svampar på IUCN:s globala rödlista över hotade arter, skriver BBC.

– Vi måste förstå jordarnas biologiska mångfald om vi ska kunna skydda världens mest artrika skogar när världen förändras. För att lyckas med det måste vi sätta mångfalden under mark på agendan, säger Camila Ritter vid universitetet i Duisburg-Essen, till BBC.

Tillsammans med forskare från bland annat Sverige, Storbritannien och Brasilien ingår hon i ett forskningsprojekt som har analyserat jordprover från olika regioner i Amazonas regnskog. Med DNA-analyser identifierades hundratals olika svampar och de allra flesta av dem okända eller mycket sällsynta. De mest artrika miljöerna hittade man i naturligt öppna gräsmarker, som i Amazonas kallas campinas. Där fyller svamparna en viktig funktion då de hjälper mer näringsfattig jord att ta upp näringsämnen. De flesta arter som nu har upptäckts är varken namngivna eller undersökta ännu, framgår i den nypublicerade artikeln.

De allra flesta av världens uppskattningsvis 3,8 miljoner olika svamparter har inte klassificerats ännu och på IUCN:s rödlista över hotade arter finns bara knappt hundra svampar bland de 25 000 hotade växterna. Kunskapsluckorna är särskilt stora gällande underjordiska svampar i tropiska miljöer, trots att forskningen nu visar att artrikedomen är särskilt stor där.