Av 32 olika utvärderade styrmedel har trängselskatterna haft störst effekt, och en utredning från Göteborg visade att ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt på trafikmängden som trängselskatter.

Svenska Miljöinstitutet, IVL, har kartlagt hur väl olika styrmedel för hållbar konsumtion fungerar. Naturvårdsverket beställde rapporten från IVL som en del i arbetet för att kunna bedöma möjligheterna att nå Sveriges miljömål.

Rapporten sammanställde 32 utvärderade styrmedel som velat påverka hushållens konsumtion i en mer hållbar riktning. De olika kategorierna som granskades var Boende, Shopping, Ätande och Kommunikationer och resor. Där granskades både planering och ekonomiska, informativa och administrativa styrmedel.

Inom Ätande ökade klimat- och miljömärkning av mat andelen miljövänliga val hos konsumenten med cirka 5 – 10 procent, och slutsatsen var att konsumentinformation har liten påverkan om det inte kombineras med andra styrmedel. Exempelvis ledde hyllmärkning till ökad försäljning inom vissa varor, men om kostnaden för konsumenten var märkbart högre var effekten liten.

Inom Boende riktade utredningarna kritik om hur plan- och bygglagen (PBL) var utformad, då det varit svårt att följa regelverk och myndighetsbeslut på grund av låga avgiftsnivåer, otydliga regler och långa ledtider i beslutsprocesserna. Inom vissa områden, som installationer av solvärme och solceller, har däremot styrmedel lett till ökad teknikutveckling och att åtgärder snabbats på.

Just nu utvärderar Naturvårdsverket sju av de 16 miljömålen, och det ser inte ut som att vi kommer att nå alla. För målen om frisk luft och bara naturlig försurning kommer det krävas mer insatser, men de är möjliga att nå. För klimatmålet och de tre målen som handlar om biologisk mångfald ser det däremot mörkt ut, och Naturvårdsverket säger att det behövs betydande nya styrmedel och åtgärder för att kunna nå dem. Det enda målet som vi kan känna oss säkra på att nå är målet om ett skyddande ozonskikt.

Trots utsikterna för miljömålen är Oskar Larsson, chef på Naturvårdsverkets enhet för luft och klimat, positiv. Han säger att det finns mycket vi kan göra på hemmaplan.

─ Exempelvis finns mycket att göra inom transporter och samhällsplanering; för klimatmålet behöver vi bland annat striktare utsläppskrav på fordon och prissättning av utsläpp och för en friskare luft krävs åtgärder som minskar utsläppen av kväveoxider på kritiska platser och av partiklar från användning av dubbdäck, säger Larsson.