En stor del av kunskapen om svenska arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad.

Rödlistan, ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Den senaste rödlistan offentliggjordes  2015 och nu pågår arbetet med nästa rödlista - som kommer att publiceras 2020.

Inför det kommande rödlistningsarbetet har ett upprop för särskilt intressanta arter och artgrupper tagits fram. De särskilt intressanta arter som ArtDatabanken just nu uppmanar allmänheten och intresserade att söka efter är vissa fjärilar, skalbaggar, steklar, svampar och kärlväxter.

Ett däggdjur som ArtDatabanken också vill hålla koll på är stenmården – som hittades i nordöstra Skåne i år, och fyndets bekräftades som det första i Sverige. Observationer tyder nu på att det kan finnas en liten population av arten i landet.

”Nu är det intressant att kartlägga stenmårdens utbredning, som mycket väl kan sträcka sig utanför Skåne till andra delar av södra Sverige. Om stenmård observeras är det viktigt att fyndet rapporteras in på Artportalen, helst med bild,” skriver ArtDatabanken på sin hemsida.

Allt fler privatpersoner lägger in sina fynddata i Artportalen och de flesta regionala myndigheter lagrar numera sitt inventeringsdata där. Artportalen används även av ideella föreningar för olika projekt, t.ex. landskapsfloror och inventeringar av fjärilar eller trollsländor.