Transportinfrastrukturen är en av de viktigaste spridningsvägarna för invasiva växtarter. På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en kunskapssammanställning och rekommenderat strategier för framgångsrika motåtgärder.

Främmande djur- och växtarter som kommer in i miljöer där de inte funnits naturligt kallas invasiva arter. Då de i den nya miljön kan sakna naturliga fiender  riskerar de att sprida sig snabbt, och kan i processen konkurrera ut naturliga arter som funnits i området länge.

– En invasiv art kan orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, men även för näringsliv som fiske, skogs- och jordbruk och kan leda till stora kostnader för samhället, säger Georg Tschan, forskare på VTI i ett pressmeddelande.

Läs mer: Så får du bort oönskade arter från trädgården

I rapporten konstaterar forskarna att fler studier behövs och att främmande arter bör uppmärksammas i tid, genom exempelvis svartlistning.

– Spridning i transportrelaterade miljöer sker mest genom underhållsarbeten, förflyttning av massor och motorfordon, men i vilken utsträckning och hur detta kan åtgärdas behöver utredas vidare, säger Georg Tschan.

I rapporten listas rekommenderade punkter för ett effektivt åtgärdsarbete, exempelvis:

  • Det behövs en regelbunden övervakningsverksamhet som listar problematiska och potentiellt invasiva arter.
  • Alla fynd av främmande och invasiva arter bör registreras i en lättillgänglig och användarvänlig databas, vilken koordineras med liknande databaser i grannländerna.
  • Större populationer av främmande och invasiva arter måste karteras. Populationerna ska följas upp för att kunna spåra förändringar.
  • Grundläggande kunskaper om invasiva och svartlistade arter måste förmedlas till allmänheten. Det är också ett utmärkt tillfälle att värna om naturen kring oss.
  • Biologiska invasioner gynnas särskilt av de ökande trafik- och transportvolymerna. För att ta itu med invasioner måste man också ta itu med trafiken.