Nivåerna av luftföroreningar kan vara mycket högre inuti en bil än utanför, det menar den brittiske kemiprofessorn sir David King. Om samma resultat märks i Sverige finns det dock fler svar på.

Luftföroreningar har de senaste åren blivit en allt större diskussion i Storbritannien. Landet har farligt höga partikelhalter, något som till exempel lett till att regeringen har stämts tre gånger.

I en artikel i the Guardian lyfter nu forskare problemen med utsläppsbilarna. Enligt professor Stephen Holgate, astmaexpert vid Southampton University, är det i Storbritannien nio till tolv gånger högre nivåer av luftföroreningar inuti bilen jämfört med utanför. Han lyfter samtidigt att barn är mer sårbara än vuxna då luftföroreningar kan skapa problem för lungor i utveckling (se faktaruta).

Kemiprofessor sir David King, tidigare vetenskaplig huvudrådgivare åt brittiska regeringen, menar i samma artikel, att det är bättre för barns hälsa att gå eller cykla till skolan då bilar är likt “lådor som samlar giftiga gaser”.
- Barn som sitter i baksätet av fordon blir troligtvis exponerade för farliga nivåer, skriver han.

Nu uppmanar han att vi borde lämna bilarna bakom oss.

Lönar sig att cykla

Om samma resultat märks i Sverige finns det fler svar på. När de olika nivåerna mättes i en svensk studie var exponeringen av partiklar lägre vid bilåkande än vid cykling.

Men trots det kan det, till den totala hälsan sett, löna sig att cykla. Enligt den svenska studien skulle vi varje år spara in 449 livsår om stockholmarna bytte till cykel, trots att cykelstråken som studerades gick längs med stora vägar.
- Kan man cykla längre ifrån de stora vägarna blir hälsovinsten ännu större, säger Lena Strömbäck, chef för enheten för luftmiljöforskning vid SMHI.

Enligt Lena Strömbäck varierar antagligen utsattheten i en bil kraftigt beroende på typen av luftföroreningar och hur bilens luftkonditionering hanteras. Bilar med stängda fönster och med luftkonditioneringen på skyddar bra från partiklar utifrån, men det blir stor skillnad om du har öppet fönster i en tunnel.

Tunnlar samlar partiklar

Just tunnlar samlar partiklar, och för att skydda sig bör man därför stänga tilluften i luftkonditioneringen, men bara tillfälligt då man annars utsätts för stigande halter av koldioxid från andningen.
- Så här är det komplext och svårt att ge ett entydigt svar, det finns många faktorer som påverkar, säger Lena Strömbäck.

- Kan man cykla längre ifrån de stora vägarna blir hälsovinsten ännu större.

Hur ska du annars agera för att skydda dig som privatperson?

Lena Strömbäck menar att du kan göra mycket med ändrade vanor.
- Det är nog svårt att göra särskilt mycket utan att ändra sina vanor, men om man går eller cyklar kan man försöka att undvika stora gator med mycket trafik. Halterna av luftföroreningar är generellt högst när det är rusningstrafik med köer, så kan man undvika att resa under dessa perioder minskar exponeringen också.

Fossilfri fordonsflotta - mer än klimatåtgärd

I Sverige finns det ett mål om fossilfri fordonsflotta. Trots att målet till stor del antagits för klimatets skull kan resultatet även ha stora positiva effekter för halterna av luftföroreningar, speciellt om fler transporter sker med eldrivna fordon.

Men det finns även andra saker som beslutsfattare kan tänka på, en stor del har med stadsplaneringen att göra.
- Bygg inte cykelbanor bredvid de största vägarna, utan hellre genom till exempel bostadsområden eller liknande. Då blir det även i det enskilda fallet alltid fördelaktigt att cykla, säger Lena Strömbäck.

Enligt Professor David Kings uttalande i the Guardian, vore det bästa för allas hälsa om vi kunde lämna bilarna bakom oss, och Lena Strömbäck är inne på samma linje.
- Analyser i Stockholm har visat att det kan ge stora effekter om man styr över arbetsresor från bil till cykel. Så att låta bli bilen är alltid bra.

Barn mer utsatta?

Att barn är utsatta bekräftas även i svenska studier, men att de är mer utsatta än vuxna verkar mindre klart.
- En studie, BAMSE, har visat att om små barn utsätts för luftföroreningar så kan det få effekter på lungkapaciteten ända upp till 16-årsåldern. Å andra sidan finns forskning som visar att det är äldre personer som är känsligast för luftföroreningar. Generellt gäller naturligtvis för alla att minskad exponering ger mindre hälsorisker, säger Lena Strömbäck.
Läs mer om studien här.

En mindre studie indikerar också att föroreningarna kan påverka barns inlärningsförmåga och skada deras DNA.
Läs mer om studien här.

Luftföroreningar och dess effekter

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Det är en mängd olika aktiviteter i samhället som bidrar till att luftföroreningar uppstår. De bildas vid förbränning, uppkommer i processutsläpp vid industrier eller vid damning från bergshantering.

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljö. Trafiken är en utsläppskälla för förbränningsgaser och partiklar. Partiklarna frigörs bland annat från förslitning av bromsar och hjul eller när dubbdäck sliter på vägbanan.

Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt slitagepartiklar. Slitagepartiklarna frigörs bland annat från förslitning av bromsar och hjul eller när dubbdäck sliter på vägbanan.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Enligt en rapport från IVL orsakar luftföroreningar omkring 5500 förtida dödsfall i Sverige varje år. Läs rapporten här.