Blyammunition drabbar kungsörnar som äter kvarlämnade inälvor efter jakt, ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna, enligt en ny studie.

Forskargruppen som har letts av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med bland andra Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt samt örnforskare i USA tog blodprover från frilevande kungsörnar och försåg örnarna med sändare. Blodet analyserades på bly och forskarna kunde konstatera att kungsörnar med högre blyhalter rörde sig mindre och flög lägre än kungsörnar med låga blyhalter. Denna påverkan blev tydlig redan vid blykoncentrationer som tidigare ansetts som naturliga.

Även blyhalter i lever hos kungsörnar, som lämnats in till riksmuseet och veterinärmedicinska anstalten, indikerar att redan låga blyhalter kan öka dödsrisken hos kungsörn. Blyhalten hos de levande kungsörnarna ökade dessutom under älgjakten, en period då många av kungsörnarna är asätare och på så sätt får i sig det giftiga blyet.

Blyproblemet är antagligen inte begränsat till älgjakten eller Sverige utan förekommer vid all jakt då blyammunition används, inklusive småviltsjakt, och där även skadeskjutna djur utgör giftig föda för kungsörn och andra asätare.