Naturvårdsverket förbättrat uppföljningen med nya indikatorer för fem prioriterade områden.

Naturvårdsverket har tagit fram indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan inom fem konsumtionsområden: Personbilsresor, Flygresor, Livsmedel, Textil, samt Bostadsbyggande och boende.

De nya riktlinjerna kommer från regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Syftet med uppdraget har varit att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och ta fram indikatorer för att följa upp utsläppen, och beräkningsmetoden har utvecklats genom ett forskningsprojekt.

– Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är cirka 100 miljoner ton per år eller 10 ton per person och år, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker i ett pressmeddelande. För att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål bör världens länder i genomsnitt släppa ut högst 1 ton per person och år 2050.

Personbilsresor, flygresor, livsmedel och bostäder har betydande påverkan. Textilkonsumtionen släpper ut cirka 4 miljoner ton, en stor del i andra länder.