Klimatförändringen påverkar inte bara djur- och växtliv, utan också kemin i våra insjöar. För oss människor har det en direkt betydelse för sjöarnas värde som dricksvattentäkter. Nu har forskare kunnat visa att sammansättningen av löst organiskt material i sjövattnet avgörs av temperaturen, mängden nederbörd och vattnets omsättningstid.

Trots att insjöar täcker en så liten del av kontinenternas yta – bara tre procent – är de mycket viktiga för jordens omsättning av kol. Sjöarna tar emot stora mängder organiskt material från landskapet runtomkring och mikroorganismer i sjövattnet bryter ner och omvandlar materialet. I en nyligen publicerad studie i Nature Communications har en grupp forskare i limnologi vid Uppsala universitet i samarbete med Max-Planck-institutet för marin mikrobiologi i Bremen/Universitetet i Oldenburg undersökt kemin i 120 svenska insjöar, spridda över landet. Det lösta organiska materialet har analyserats med hjälp av en masspektrometer med mycket hög upplösning och forskarna har kunnat se hur sammansättningen varierar med klimatet på molekylnivå. Forskningen bedrivs inom den Formas-finansierade starka forskningsmiljön ”Color of Water”, som analyserar förändringar i insjöarnas organiska material. Genom att jämföra sjöar i olika klimat försöker forskarna förutsäga vilken kemisk sammansättning vattnen kommer att få i ett framtida klimat med högre temperatur och nederbörd. Förutom att det påverkar sjöarnas ekologi behöver vi kunskapen för vår framtida dricksvattenförsörjning.

Läs mer här (www.nature.com)