Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu enligt nya rön. Forskarna menar att detta beror på att vi människor har en allt större påverkan på klimat och miljö, något som tär hårt på jordens resurser.

– Att överskrida gränserna ökar risken att mänskliga aktiviteter oavsiktligt kan tvinga in hela jordsystemet i ett för mänskligheten mycket mindre fördelaktigt tillstånd. Detta skulle vara ett bakslag för ansträngningarna att minska fattigdom och istället leda till minskat välbefinnande i många delar av världen, även i rika länder. – I den nya analysen av planetens hållbara gränser har vi förbättrat vår kvantifiering av var dessa risker finns, säger, Will Steffen, professor vid Stockholm Resilience Centre och Australian National University i Canberra, och en av huvudförfattarna till de nya rönen i ett pressmeddelande. Enligt Will Steffen är det svårt att vända dessa förändringar i jordsystemet även om vi exempelvis lyckas bromsa utsläpp av växthusgaser, förlusten av biologisk mångfald eller förändrad markanvändning.

Mer om planetära gränser:

Begreppet, som publicerades första gången 2009, identifierar de miljöprocesser som styr jordens stabilitet, det vill säga det som reglerar samspelet mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald, som tillsammans skapar de förutsättningar som våra samhällen är beroende av. Forskarna bakom begreppet har delat upp de planetära gränserna i nio prioriterade områden, som enligt dem alla påverkas av mänsklig aktivitet. De nio planetära gränserna 1. Klimatförändring - Climate change 2. Förlust av biologisk mångfald - Biosphere integrity 3. Ozonskiktets uttunning i stratosfären - Stratospheric ozone depletion 4. Havsförsurning - Ocean acidification 5. Biogeokemiska flöden - Biogeochemical flows (fosfor- och kvävecykler) 6. Förändrad markanvändning - Land-system change (t.ex. avskogning) 7. Färskvattenanvändning - Freshwater use 8. Aerosoler i atmosfären - Atmospheric aerosol loading (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer) 9. Nya kemiska substanser - Novel entities (t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster).

Läs mer här (www.su.se)