Vindkraftsparker gynnar både den biologiska mångfalden och antalet fiskar, visar en genomgång av vetenskapliga artiklar, genomförd av Göteborgs universitet.

– Få verksamheter i havet är så väl undersökta som miljöpåverkan av vindkraftsparker. Det är tydligt att de positiva effekterna på marint liv övertrumfar de negativa när vi sammanställer forskningen som är gjord, säger Thomas Dahlgren, forskare i marinbiologi vid Göteborgs universitet.

En anledning till att antalet fiskar ökar i vindkraftsparkerna är att det inte går att fiska med bottentrål i dessa områden.

– Bottentrålning har en stor påverkan på det biologiska livet i havet. Förutom det uppenbara att fisk försvinner, skadar bottentrålning bottnar och gör att bottenlevande djur som sjöpennor och mjukkoraller försvinner från området. När det inte går att bottentråla kan dessa arter komma tillbaka i området.

Ytterligare en orsak till att fisk ökar i området är att fundamenten till vindkraftverken har hårda ytor som bildar konstgjorda rev.

– Fundamenten skapar en miljö där fiskar samlas för att söka skydd, hitta föda och reproducera sig. Dessa konstgjorda rev bidrar till att den biologiska mångfalden i området ökar, säger Thomas Dahlgren i ett pressmeddelande.

Den största negativa påverkan sker vid anläggningsfasen, hur stor störningen är beror på vilken typ av vindkraftverk det handlar om.

– Undervattensljud är ett problem när en viss typ av fundament skall installeras, men om man undviker installation under årstider då arter och ekosystem är känsliga kan påverkan begränsas. I en driftsatt vindkraftspark har ingen negativ påverkan av ljud kunnat visas, säger Thomas Dahlgren.