Skogsstyrelsens förslag till ändringar i Skogsvårdslagens allmänna råd behöver ta större hänsyn till biologisk mångfald och skyddade områden. Det skriver Naturvårdsverket i ett remissvar.

Naturvårdsverket bedömer att Skogsstyrelsens förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd i Skogsvårdslagen kan få en betydande negativ påverkan på skogslandskapets funktion för biologisk mångfald.

Bland annat föreslår Naturvårdsverket i ett remissvar i stället att de befintliga geografiska begränsningsreglerna för contortatall och det befintliga skyddsavståndet till skyddad natur på minst en kilometer bibehålls.

– Det finns stora risker förknippade med att öppna upp för en bred användning av contortatall i större delen av landet. Självspridning av contorta kan få förödande effekt på den biologiska mångfalden då inhemska arter trängs undan. Särskilt allvarligt är det om contortatallen sprider sig in i skyddade områden, som i många landskap är de sista reträttområdena för hotade och sällsynta skogsarter, säger Henrik Lange, handläggare för invasiva främmande arter, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket föreslår även att kilometersgränsen tillämpas överlag när det gäller att använda främmande trädarter i närheten av särskilt känsliga landmiljöer.