För fjärde gången sedan 2004 har forskare genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.

Under de senaste decennierna har de flesta stora rovdjur ökat i antal eller utbredning. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Lunds tekniska högskola har i en långtidsstudie av människors attityder till stora rovdjur och rovdjurspolitik granskat attitydförändringar över en tidsperiod på 16 år.

Jämfört med svaren från 2004 tycker nu en större andel av befolkningen att rovdjur ska få leva i hela Sverige och inte bara i vissa delar av landet eller i nationalparker. Generellt finns det i dag också ett högre stöd i samhället för att myndigheter hanterar stora rovdjur som orsakar problem.

– Det finns en bred acceptans för reglering av rovdjurens antal med hjälp av jakt eller om de hotar människor, eller dödar katter, hundar, kor, får eller renar. En majoritet av de som svarade accepterar jakt på rovdjur som skapar problem för människan. Dock accepterar en minoritet jakt på rovdjur om orsaken är att människor är rädda eller att rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet, säger Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Attityderna till de politiska antalsmålen för alla stora rovdjur är relativt stabila över tid, men det förekommer regionala skillnader.

– Särskilt i län med stora rovdjurspopulationer skiljer sig attityderna jämfört med i nationella undersökningen. I dessa län finns en större andel som vill att de nationella antalsmålen ska minskas och färre personer som vill att de ska ökas, säger Sabrina Dressel, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.